ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Информация о годовом собрании акционеров ПАО «Дунайсудоремонт».

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ”

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645,

повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 18 квітня 2012 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, приміщення механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1200 до 1245 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 11.04.2012 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам та п’ятницям з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, заводоуправління, каб. № 201, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Голова правління Сідяков Валерій Олександрович.

Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

  2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

  3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

  5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

  6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік.

  7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

  8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів – 75038; 52883; основні засоби (залишкова вартість) – 33270; 32584; довгострокові фінансові інвестиції – 25; 25; запаси – 7403; 446; сумарна дебіторська заборгованість – 27902; 13015; грошові кошти та їх еквіваленти – 28; 331; нерозподілений прибуток (збиток) – (4933); 373; власний капітал – 40058; 45381; статутний капітал – 44482; 44482; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 34980; 7502; чистий прибуток (збиток) – (5306); 393; середньорічна кількість акцій (шт.) – 44481900; 44481900; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду –відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 394; 343.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (04841) 2-60-63.

Наглядова рада Товариства

Зазначена інформація опублікована на сайті Товариства 14.03.2012 року.