ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Итоги голосования акционеров за 2013 год.

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»

Шановний акціонере!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (далі – Товариство), які відбулися «23» квітня 2014 р., з початком  о 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Голосування з питання №1 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Рак Марія Миколаївна – голова; Іванюк Наталія Володимирівна, Форонова Олена Олександрівна – члени комісії та припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Рак Марія Миколаївна – голова; Іванюк Наталія Володимирівна, Форонова Олена Олександрівна – члени комісії та припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Голосування з питання №2 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:           Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме:

Затвердити  наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з  1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3 – 9-го питань – голосування по бюлетеню №3; з питання 10 порядку денного провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з питання 11 – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме:

Затвердити  наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з  1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3 – 9-го питань – голосування по бюлетеню №3; з питання 10 порядку денного провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з питання 11 – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2013 році задовільною.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу чистого прибутку Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу (покриття) нерозподіленого збитку Товариства за минулі роки.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2013 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати в зв’язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2013 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати в зв’язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 50 000 000 (п’ятдесяти  мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 50 000 000 (п’ятдесяти  мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту Товариства та вжити заходи щодо її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту Товариства та вжити заходи щодо її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку.

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

  1. У зв’язку з поданням членом Наглядової ради Колесніченко Олегом Борисовичем заяви про припинення його повноважень за власним бажанням, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 24 квітня 2013 року.
  2. Кількість склад Наглядової ради Товариства залишити без змін — 4 (чотири) особи.
  3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства»  шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

  1. У зв’язку з поданням членом Наглядової ради Колесніченко Олегом Борисовичем заяви про припинення його повноважень за власним бажанням, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 24 квітня 2013 року.
  2. Кількість склад Наглядової ради Товариства залишити без змін — 4 (чотири) особи.
  3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства»  шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради  складає 4 (чотири) особи. Із запропонованих кандидатів лише 4 (чотири) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотирьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п

П.І.Б.

1

Урбанський Ігор Анатолійович  (інформація щодо кандидата у табл. 2 у  бюлетені)

2

Урбанський Олександр Ігорович  (інформація щодо кандидата у табл. 3 у  бюлетені)

3

Колісниченко Євген Борисович   (інформація щодо кандидата у табл. 4 у  бюлетені)

4

Будіш Ольга Олександрівна  (інформація щодо кандидата у табл. 5 у  бюлетені)

5

Мальцева Ірина Михайлівна (інформація щодо кандидата у табл. 6 у  бюлетені)

Підсумки голосування

Урбанський Ігор Анатолійович

«ЗА»

41486460

голосів

Урбанський Олександр Ігорович

«ЗА»

41483400

голосів

Колісниченко Євген Борисович

«ЗА»

41483400

голосів

Будіш Ольга Олександрівна

«ЗА»

41483400

голосів

Мальцева Ірина Михайлівна

«ЗА»

0

голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства Урбанського Ігора Анатолійовича, Урбанського Олександра Ігоровича, Колісниченка Євгена Борисовича, Будіш Ольгу Олександрівну.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування

«за»

41484165

голосів,

100,00

%

від присутніх на зборах

«проти»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

«утримався»

0

голосів,

0,00

%

від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління Товариства.

Голова Правління.