ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Повідомлення, про річні Загальні збори Товариства.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «22» квітня 2015 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

 

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1200 до 1245 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 16.04.2015 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам та п’ятницям   з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема, буд.1, у приміщенні заводоуправління, каб. № 201, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Голова Правління Сідяков Валерій Олександрович.

 

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
 7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 9. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 12. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.
 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів – 94797; 91702; основні засоби (залишкова вартість) – 28952; 31166; довгострокові фінансові інвестиції – 25; 25; запаси – 6148; 13652; сумарна дебіторська заборгованість – 53480; 41152; грошові кошти та їх еквіваленти – 1089; 1; нерозподілений прибуток (збиток) – (23740); (5635); власний капітал – 21213; 39331; статутний капітал – 44482; 44482; довгострокові зобов’язання – 0.00; 0; поточні зобов’язання –73584; 52371; чистий прибуток (збиток) – (18105); (784); середньорічна кількість акцій (шт.) – 44481900; 44481900; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду –відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 364; 404.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок: (04841) 3-91-60.

                                                           Наглядова рада Товариства