ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Сведения о изменении состава должностных лиц эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
                Додаток 28

  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35855645
3. Місцезнаходження емітента 68600 м.Iзмаїл вулиця Артема, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484126640 0484121087
5. Електронна поштова адреса емітента dunaysudoremont@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.idsr.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
  1. Текст повідомлення

Посадова особа Голова Наглядової ради Урбанський Iгор Анатолiйович (паспорт: серiя КК номер 313108 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.07.1999) звiльнена 23.04.2014р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: дострокове припинення повноважень.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Колiсниченко Євген Борисович (паспорт: серiя КЕ номер 275081 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 10.07.1996) звiльнена 23.04.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.17857%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2013 р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: дострокове припинення повноважень.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Урбанський Олександр Iгорович (паспорт: серiя КЕ номер 999735 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 16.03.1998) звiльнена 23.04.2014.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2013 р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: дострокове припинення повноважень.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Колeснiченко Олег Борисович (паспорт: серiя КМ номер 668934 виданий Шевченкiвським ВМ Приморського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.07.2010) звiльнена 23.04.2014.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2013 р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: дострокове припинення повноважень.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Голова Наглядової ради Урбанський Iгор Анатолiйович (паспорт: серiя КК номер 313108 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.07.1999) обрана на посаду 23.04.2014.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу: 3 роки

iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник Мiнiстра транспорту та зв’язку України Мiнiстерства транспорту та зв’язку України, генеральний директор

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р. та Наглядовою радою від 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Колiсниченко Євген Борисович (паспорт: серiя КЕ номер 275081 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 10.07.1996) обрана на посаду 23.04.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.17857%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу: 3 роки

iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: економiст 1 кат., директор, заступник генерального директора.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Урбанський Олександр Iгорович (паспорт: серiя КЕ номер 999735 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 16.03.1998) обрана на посаду 23.04.2014.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу: 3 роки

iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник директора, директор

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2014р.

Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

Посадова особа Член Наглядової ради Будiш Ольга Олександрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 221578 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 26.03.1996) обрана на посаду 23.04.2014.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу: 3 роки

iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, бухгалтер.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.

Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович

 М.П.