ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Сведения о смене владельцев акций.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35855645
3. Місцезнаходження емітента 68600 м.Iзмаїл вулиця Артема, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484126640 0484121087
5. Електронна поштова адреса емітента dunaysudoremont@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.idsr.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
  1. Текст повідомлення

Дата зміни 23.04.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 23.04.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера “Фізична особа” змінилася з 12.357% до 6.179%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 5496690 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 2748345 шт.

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович

М.П.