Україна, 68640, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, селище міського типу Суворове, вул. Бесарабська, будинок 1

+38 (048) 708 02 16 izmssrz@gmail.com

Сообщение об общих годовых собраниях.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ”

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645,

повідомляє , що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 23 квітня 2014 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1200 до 1245 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 16.04.2014 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам та п’ятницям   з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема, буд.1, у приміщенні заводоуправління, каб. № 201, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Голова Правління Сідяков Валерій Олександрович.

 Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу чистого прибутку Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу (покриття) нерозподіленого збитку Товариства за минулі роки.
  7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів – 91702; 86164; основні засоби (залишкова вартість) – 31166; 33061; довгострокові фінансові інвестиції – 25; 25; запаси – 13652; 11239; сумарна дебіторська заборгованість – 41152; 35225; грошові кошти та їх еквіваленти – 1; 460; нерозподілений прибуток (збиток) – (5635); (4851); власний капітал – 39331; 40128; статутний капітал – 44482; 44482; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 52371; 46036; чистий прибуток (збиток) – (784); 82;; середньорічна кількість акцій (шт.) – 44481900; 44481900; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду –відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 404; 405.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Телефон для довідок: (04841) 2-60-63.

 

Наглядова рада Товариства